Tuffy Leemans (4), New York Giants (November 25, 1937)

 
Tuffy Leemans (4), New York Giants (November 25, 1937)

Tuffy Leemans (4), New York Giants (November 25, 1937)

Print Friendly